Oppgave 5.1.8.7
Alle statsforvaltere KLD Areal, by og samfunn Miljø og klima

Reduksjon av klimagassutslipp og lokal luftforurensning:

  • Følge opp statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, og bidra til reduserte klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
  • Veilede og følge opp kommunene slik at vurdering av effekt på klimagassutslipp, samt mål og tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk, finnes igjen i relevante planer og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven og annet regelverk.
  • Formidle til kommunene at arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging av myr mv.) Et viktig element i statsforvalterens oppgaver på klimaområdet er også vurderinger av om planforslaget er i tråd med rundskriv (osv.) eller om det skal vurderes innsigelse.
  • Ha god kjennskap til luftforurensningssituasjonen i sin region, også med kommunenes arbeid med tiltaksutredninger for lokal luftforurensning. Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/