Oppgave 5.1.8.8
Alle statsforvaltere KLD Areal, by og samfunn Miljø og klima

Statsforvalteren skal bidra til at nasjonale og regionale føringer legges til grunn ved utbygging av fornybar energi og kraftlinjer gjennom oppfølging av enkeltsaker i meldings-, søknads- og detaljplanfasen.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/

Planlegging av fritidsbebyggelse T-1450:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1450-planlegging-av-fritidsbebyggelse/id88355/

Friluftsliv, natur som kilde til helse og livskvalitet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/