Oppgave 5.1.9.4
Alle statsforvaltere HOD JD Helsetilsynet Samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helseberedskap basert på kunnskap om risiko og sårbarhet. Disse tilsynene skal gjennomføres som felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt. 


Bakgrunnsinformasjon

Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapslikt og helseberedskap, utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens helsetilsyn september 2019. Internserien 8/2019.  (Losen – intranett)

Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap (DSB og Statens helsetilsyn, 2019)

Lov 23. juni 2000 nr 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 10 https://lovdata.no/forskrift/2001-07-23-881/§10