Oppgave 5.1.10.2
Alle statsforvaltere ASD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Statsforvalteren skal forvalte tilskudd til lokale tiltak under tilskuddsordningen til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Aktuelle tilskuddsmidler som statsforvalteren forvalter bør ses i sammenheng på tvers av fagområder.

Statsforvalteren skal informere om mulighet til å søke tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret, og kan bistå NAV-kontor i å søke om tilskuddet.

Statsforvalteren skal veilede og følge opp kommuner som mottar tilskuddet for å sikre forankring, framdrift og faglig kvalitet.


Bakgrunnsinformasjon

 212 9180278Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:


https://lovdata.no/nav/rundskr...

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

https://lovdata.no/nav/rundskr...

Veileder om hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter § 17 i:

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-8aHtyfzsAhVxw4sKHQlxANwQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2Fno%2Fperson%2Fflere-tema%2Fsosiale-tjenester%2Fsnarveier%2Ftolkning-av-sosialtjenesteloven%2F_%2Fattachment%2Fdownload%2Fcb7cf144-4462-4df6-82cb-2fbff6919597%3Ae4219ab8b5b4501e99d7a0c49811820319ccfc67%

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, NAV:

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2g8yEhv3sAhXQlIsKHR5gCZ4QFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2Fno%2Fnav-og-samfunn%2Fkunnskap%2Fforskningsrapporter-og-evalueringer-finansiert-av-nav%2Fsosiale-tjenester-rapportarkiv%2Fhelhetlig-oppfolging-av-lavinntektsfamilier&usg=AOvVaw3VLWxc-lvPhEvpUvpM-oJq

2Fveileder-sosialtjenesteloven-17-om-opplysning-rad-og-veiledning.pdf&usg=AOvVaw1GUyllOf45KcAcJIZbb8Hm

Meld. St. 33 (2015–2016). NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/?q=L%C3%B8nnstilskudd&ch=2

0