Oppgave 5.1.10.13
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk grunnopplæringen, videregående opplæring

Statsforvalteren skal foreta formalia- og rimelighetskontroll av søknader med elevlister og videresende disse til Utdanningsdirektoratet innen fastsatt frist. Statsforvalteren skal i tillegg rapportere til Utdanningsdirektoratet om resultat av kontrollen.


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen:

Elever i videregående opplæring som har rettigheter etter opplæringsloven § 6-3, og som får opplæring i samisk som førstespråk eller samisk som andrespråk ved fylkeskommunale videregående skoler og videregående skoler godkjent etter friskoleloven.   

Tilskuddsforvaltning:

Oversikt over retningslinjer

Informasjon om tilskuddsordninger og tilskuddssatser for skole