Oppgave 5.1.10.24
SFOV KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 228 post 73 Tilskudd til frittstående grunnskoler i utlandet

Statsforvalteren har ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste, herunder å fatte vedtak om spesialundervisning for elever ved norske grunnskoler i utlandet, som er godkjent etter friskoleloven. Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen: 

Elever ved frittstående grunnskoler i utlandet som er godkjent med hjemmel i friskoleloven.  

Tilskuddsforvaltning:

·         Oversikt over retningslinjer

·         Informasjon om tilskuddsordninger og tilskuddssatser for skole