Oppgave 5.1.10.26
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Kap. 231 post 61 Investeringstilskudd til nye barnehageplasser

Statsforvalteren har et ansvar for å føre kontroll med at vilkårene knyttet til tildelt investeringstilskudd blir overholdt. Investeringstilskudd er gitt med en bindingstid på ti år. Ved brudd på bindingstiden skal embetet vurdere om hele eller deler av investeringstilskuddet skal kreves tilbakebetalt.


Bakgrunnsinformasjon

Målgruppe for ordningen: Kommuner.   

Tilskuddsforvaltning:

·         Oversikt over retningslinjer

·         Informasjon om finansiering av private barnehager

·         Investeringstilskudd for barnehager - bindingstid tom 31.12.2022.