Oppgave 5.2.1.1
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk, Alle trenger et trygt hjem (2021-2024), gir retning for arbeidet med boliger og oppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien skal bidra til at flere skal kunne eie egen bolig, at leie skal være et trygt alternativ, sosial bærekraft i boligpolitikken, tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse. Arbeidet skal bygge videre på strukturer og samarbeid etablert under Bolig for velferd (2016-2020). Barn og unge, bostedsløse, personer som står i fare for å bli bostedsløse og mennesker med nedsatt funksjonsevne er prioriterte målgrupper i strategien. 

Statsforvalteren skal:

 • Koordinere sektorovergripende oppgaver og virkemidler, og bidra til at relevante statlige satsinger ses i sammenheng med Alle trenger et trygt hjem (2021 – 2024).
 • Koordinere regionale fora for boligsosiale problemstillinger. Foraene skal bidra til å samordne regionale aktørers tiltak og virkemidler for kommunenes arbeid med framskaffelse av boliger og tjenester til vanskeligstilte. Statsforvalteren skal i samråd med Husbanken ta initiativ til å opprette slike fora der dette ikke allerede er etablert.
 • Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging. Det innebærer blant annet å bidra til at kommunene framskaffer egnede boliger til eldre og vanskeligstilte personer gjennom tilstrekkelig og variert boligbygging. Statsforvalteren skal i dialog med kommunene om planarbeid formidle hensyn til integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og andre boligsosiale forhold.
 • Medvirke til at muligheter i veiviseren.no, veileder for boligsosialt arbeid på nett, blir kjent i kommunene

Bakgrunnsinformasjon

Relevante statlige satsinger er blant annet: 

 • 'Like muligheter i oppveksten – regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020 – 2023)'
 • Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021)
 • Likeverdsreformen
 • Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan (2021-2025)
 • Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff (2017–2021)
 • Regjeringens strategi for psykisk helse "Mestre hele livet" (2017 – 2022) 
 • Programmet "Aldersvennlig Norge" en oppfølging av "Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre" (Meld. St.15 (2017-2018))
 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging