Oppgave 5.2.5.1
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

Kommunerettet samordning:

  • Ivareta et tverrsektorielt samordningsansvar i forholdet mellom regional statsforvaltning og kommunene.
  • Statsforvalteren skal gi råd og veiledning til kommunene for å bygge opp om målsettingen i enkelte av de bilaterale avtalene fra konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren. Dette gjelder avtaler der det ligger forventninger om samarbeid mellom KS regionalt og Statsforvalteren. Bakgrunnsinformasjon

H-2143 Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren

Rundskriv H-2113 Veileder om forventningsbrevmetoden

KMDs nettsider om konsultasjonsordningen