Oppgave 5.2.5.2
Alle statsforvaltere KMD Tilsyn

Samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren:

  • Statsforvalteren skal samordne det statlige tilsynet med kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven. 
  • Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med den enkelte kommune og fylkeskommune er hensiktsmessig og samlet sett er oversiktlig, enhetlig og forutsigbart.
  • Statsforvalteren skal arbeide for at det statlige tilsynet med kommuner og fylkeskommuner bidrar til læring og forbedring i kommunene og fylkeskommunene.
  • Statsforvalteren skal benytte den nasjonale tilsynskalenderen som driftes av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) som et verktøy i arbeidet med å samordne det statlige tilsynet med kommunesektoren etter kommuneloven §§ 30-6 og 30-7.

Bakgrunnsinformasjon

H-03/07 Rundskriv om kommuneloven kapittel 10 A - statlig tilsyn med kommunesektoren: https://www.regjeringen.no/no/...

Kommuneloven av 2018