Oppgave 5.2.7.17
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

Skogbrannberedskap

  • Bidra med skogfaglig kompetanse i regional og lokal skogbrannberedskap.
  • Bidra til samordning av skogbrannberedskapen og håndteringsevnen lokalt og regionalt ved å gjennomføre samvirkekonferanser både før, under og etter skogbrannsesongen og ved rapportering under større skogbranner.

Bakgrunnsinformasjon

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729