Oppgave 5.2.8.1
Alle statsforvaltere HOD BFD Helsetilsynet

Statsforvalteren innen samme region skal i fellesskap legge en helhetlig plan for tilsyn med spesialisthelsetjenesten som bidrar til sikkerhet og kvalitet i tjenesten og til at resultatmål for aktivitetsvolum i det enkelte statsforvaltere blir oppfylt, og en plan for tilsyn med Bufetat. Dette arbeidet koordineres av hhv. kontakt-statsforvalteren for helseregionen og koordinerende statsforvalter for tilsyn med Bufetat.


Bakgrunnsinformasjon

Prosedyre for statsforvalteren og Statens helsetilsyn - Samarbeid og harmonisering av tilsyn med spesialisthelsetjenesten Gjelder fra 1. januar 2021

Statens helsetilsyns rapport av 21. desember 2004 om (de tidligere) kontaktfylkeslegenes (nå kontaktstatstforvalternes) rolle og funksjon (Losen – intranett)

Retningslinjer for tilsynsmyndighetenes møter med de regionale helseforetakene Internserien 8/2010 3. utg. februar 2013 (Losen – intranett)

Tilsyn med Bufetat – avtale om regionalt samarbeid Brev fra Statens helsetilsyn til Landets fylkesmenn 30. august 2016 (Losen – intranett)