Oppgave 5.3.1.8
SFOV SFAG BFD Folk og samfunn

Statsforvalteren i Agder skal behandle saker fra hele landet, med unntak av Oslo og Viken, etter lov om tros- og livssynssamfunn kapittel 2 med forskrifter, samt utbetale statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Statsforvalteren i  Oslo og Viken har ansvar for saker i egne fylker. Departementet delegerer til Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Oslo og Viken å fatte vedtak og føre tilsyn, jf. trossamfunnsloven § 8.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)