Oppgave 5.3.1.9
Alle statsforvaltere BFD Folk og samfunn Supplerende 1

Statsforvalteren skal behandle søknader om tillatelse til å spre aske for vinden. Statsforvalteren forvalter innsigelsesretten etter plan- og bygningsloven for å ivareta nasjonale hensyn i gravplassloven med forskrift og innhenter faglige råd fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal behandle søknader om privat gravsted for gravlegging av askeurne, søknader om at ansvaret som lokal gravplassmyndighet skal ligge til kommunen, saker om godkjenning av lokale vedtekter og tiltak på gravplasser samt klager over enkeltvedtak som er truffet av kommunen og kirkelig organ i medhold av gravplassloven.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark forvalter myndighet lagt til statsforvalteren i gravplassforskriften. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal bistå departementet i arbeidet med kunnskapsinnhenting, statistikk og regelverksutvikling for gravplassektoren.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark veileder lokale gravplassmyndigheter om gravplassloven og -forskriften, bl.a. gjennom å holde faglige innlegg på kurs og bidra i annen kompetanseoppbygging.


Bakgrunnsinformasjon

H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven)

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassforskriften)