Oppgave 5.3.3.2
Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

Informasjon om biologisk opphav

Statsforvalteren skal gi ut opplysninger om den adoptertes biologiske opphav i saker hvor statsforvalteren har gitt adopsjonsbevilling, jf. forskrift 22. juni 2018 nr. 960 punkt punkt IV om delegering av myndighet til Statsforvalterne etter adopsjonsloven.

.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift 22. juni 2018 nr 960 punkt IV  om delegering av myndighet til fylkesmennene etter adopsjonsloven: https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2018-06-22-960