Oppgave 5.3.4.1
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Veilede og gi opplæring til kommuner og helseforetak i anvendelse av lover på folkehelseområdet og på helse- og omsorgstjenesteområdet.


Bakgrunnsinformasjon

Følgende lover med tilhørende forskrifter er relevante for oppgaven:

·         Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven)

·         Lov 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven)

·         Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)

·         Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 5

·         Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

·         Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

·         Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

·         Lov 2 juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

·         Lov 20. mai 2005 nr. 28 om svangerskapsavbrudd (abortloven)

·         Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

·         Lov 26. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse-og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

·         Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Det enkelte fylkesmannsembetet bør også vurdere hva det er særlig relevant å veilede om i sin region