Oppgave 5.3.4.5
Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Statsforvalteren skal rekruttere verger og representanter i sitt område, og gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand, både løpende og ved oppnevning. Opplæringen skal vektlegge rolleforståelse, trygg økonomiforvaltning og respekt for den enkelte vergehavers selvbestemmelse. Statsforvalteren skal sikre tilstrekkelig tilgang på verger og representanter som kan tiltre på svært kort varsel.

Statsforvalteren skal føre tilsyn med vergene og representantene i sitt område. Tilsyn skal innbefatte både økonomiske disposisjoner og utførelse av oppdraget for øvrig. SRF kan legge føringer for tilsyn. Gjennomførte tilsyn skal dokumenteres.


Bakgrunnsinformasjon

Vergemålsloven: http://lovdata.no/lov/2010-03-26-9/%C2%A76

Vergemålsforskriften: http://lovdata.no/forskrift/2013-02-15-201/%C2%A71

Informasjon om Fylkesmannens opplærings- og veiledningsplikt: http://vergemal.no/Documents/Instrukser,%20retningslinjer%20og%20veiledninger%20p%c3%a5%20vergemm%c3%a5lsomr%c3%a5det/Fylkesmannens%20oppl%c3%a6rings-%20veilednings-%20og%20bistandsplikt%20270613.pdf

Innst. 397 S (2016–2017) Om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel