Oppgave 5.3.4.9
Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Statsforvalteren skal følge opp at vergehaveres midler er tatt til forvaltning dersom de overstiger beløpsgrensen fastsatt i vergemålsforskriften, samt at midler under denne grensen som Statsforvalteren forvalter, blir frigitt der det ikke er truffet vedtak om annet.

Statsforvalteren skal sikre en trygg og forsvarlig kapitalforvaltning. Statsforvalteren skal løpende avstemme bokførte beløp på kapitalkonto mot bankens saldo slik at eventuelle avvik blir oppklart og korrigert.

Bakgrunnsinformasjon


Bakgrunnsinformasjon

Vergemålsloven kapittel 7. Fylkesmannens forvaltning av finansielle eiendeler: :
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-9#KAPITTEL_7

Vergemålsforskriften kapittel 6. Nærmere regler om finansiell forvaltning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-15-201#KAPITTEL_6