Oppgave 5.3.4.13
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Sosialtjenesteloven

Statsforvalteren skal holde opplæring i loven og forskrifter for ansatte i NAV-kontoret, og eventuelt andre ansatte i kommunen. Opplæringen skal koordineres med NAV fylke.


Bakgrunnsinformasjon

Lov av 18.
desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html

Rundskriv av
22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

https://lovdata.no/nav/rundskr...

Lov av 16. juni 2006 om arbeids-
og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060616-020.html&emne=nav*&&

Forskrift av 19. november 2010 om
individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1462.html

Forskrift av 19. november 2010 om
internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1463.html

Forskrift av 16. desember 2011 nr
1251 om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111216-1251.html

Forskrift om
kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111221-1471.html

Veileder om
hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter
§ 17 i sosialtjenesteloven:

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-8aHtyfzsAhVxw4sKHQlxANwQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2Fno%2Fperson%2Fflere-tema%2Fsosiale-tjenester%2Fsnarveier%2Ftolkning-av-sosialtjenesteloven%2F_%2Fattachment%2Fdownload%2Fcb7cf144-4462-4df6-82cb-2fbff6919597%3Ae4219ab8b5b4501e99d7a0c49811820319ccfc67%2Fveileder-sosialtjenesteloven-17-om-opplysning-rad-og-veiledning.pdf&usg=AOvVaw1GUyllOf45KcAcJIZbb8Hm

Meld. St. 33 (2015–2016). NAV i en ny tid – for arbeid og
aktivitet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/?q=L%C3%B8nnstilskudd&ch=2