Oppgave 5.3.8.3
Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

Statsforvalteren skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Statsforvalteren skal også vurdere om helsepersonell har brutt plikter i helselovgivningen.  Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 6 måneder eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp. Det pågående utviklingsarbeidet vil gjøre at statsforvalteren vi motta endrede styringssignaler for prioritering og behandling av tilsynssaker ila. året.


Bakgrunnsinformasjon

Sjekkliste for tilsynsmyndighetens gjennomgang av saker om selvmord og selvmordsforsøk hos pasienter under behandling i det psykiske helsevernet. Se side 27 i: Oppsummering av en toårig undersøkelse av selvmordssaker i psykisk helsevern Rapport fra Helsetilsynet 3/2009 

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Helsedirektoratet IS-1511/2008 

Helsetilsynets oppfølging av arbeidsgivers rutiner for kontroll av helsepersonells kvalifikasjoner Brev fra Helsetilsynet av 18.3.2005 til Statens helsetilsyn i fylkene 

Arbeidsgivers rutiner for kontroll av helsepersonells kvalifikasjoner Brev av 18.3.2005 fra Helsetilsynet til landets kommuner og helseforetak  

VeRA verktøy for reseptanalyser (Losen – intranett)