Oppgave 5.3.8.5
Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

I saker der Helsetilsynet ikke gjennomfører stedlig tilsyn etter et varsel og saken oversendes statsforvalteren til vurdering, skal statsforvalteren vurdere om og hvordan saken bør følges opp tilsynsmessig, og innen de frister som der er satt. Statsforvalteren skal alltid involvere og vurdere samtale med pasient, bruker eller pårørende i tilsynssaker opprettet etter varsel i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3, pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 og helsetilsynsloven § 6. Kopi av avsluttende brev i tilsynssakene oversendes Statens helsetilsyn.

Dersom statsforvalteren følger opp et varsel innenfor spesialisthelsetjenesten med et stedlig tilsyn, eller saken er av prinsipiell karakter, gjelder Prosedyre for samarbeid om harmonisering av tilsyn med spesialisthelsetjenesten.


Bakgrunnsinformasjon

Prosedyre for statsforvalteren og Statens helsetilsyn - Samarbeid og harmonisering av tilsyn med spesialisthelsetjenesten Gjelder fra 1. januar 2021