Oppgave 5.3.8.6
Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

Statsforvalteren skal bistå politi- og påtalemyndighet i vurdering av alvorlige hendelser, og mulige overtredelser etter helsepersonelloven og eventuelle brudd på alternativ behandlingsloven. Statsforvalteren skal vurdere om etterforskning bør settes i gang. Saker som er ferdig etterforsket skal statsforvalteren sende til Statens helsetilsyn for vurdering av om det skal begjæres påtale etter helsepersonelloven § 67 eller alternativ behandlingsloven § 9 femte ledd.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om helsepersonell mv. § 67 

Spesialisthelsetjenesteloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Lov om helsepersonell – påtalemessige direktiver Riksadvokaten rundskriv 3/2017

Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven § 67 Statens helsetilsyn rundskriv IK-2/2008 

Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet og statsadvokatene Riksadvokaten rundskriv 1/2011

Alternativ behandlingsloven § 9 femte ledd