Oppgave 5.3.8.9
Alle statsforvaltere BFD Helsetilsynet Tilsyn

Tilsyn med barnevernet

  • Statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter barnevernloven
  • Statsforvalteren skal føre tilsyn med barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn, og med omsorgssentre for mindreårige. Tilsynsbesøk skal skje når det kan forventes at barn er til stede. Statsforvalteren skal benytte det elektroniske verktøyet som er utarbeidet for systematisk oversikt over risiko og sårbarhet ved institusjonene i sitt fylke, og ta utgangspunkt i dette ved gjennomføring av tilsyn.
  • Statsforvalteren skal også føre tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3 b, fjerde ledd.
  • I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal statsforvalteren etter egen risikovurdering føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste og Bufetat, og avgjør selv form og omfang på tilsynet
  • Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang i barneverninstitusjoner og ved omsorgssentre for mindreårige, og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Barnevernloven §§ 2-3 fjerde ledd og 2-3 b og 5-7. Forskrifter

Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling (tilsynsforskriften)

Veileder i tilsyn med barneverninstitusjoner Internserien 8/2020  (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Digitalt arbeidsverktøy for oversikt over risikobilde på barneverninstitusjoner (innloggingsside for registrerte brukere hos statsforvalterne)

Veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn Internserien 8/2012 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 4/2018 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Internserien 8/2011 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Utgifter til tolk ved fylkesmannens tilsyn i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Brev av 17. januar 2011 fra BLD til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Meny for planlagt tilsyn med barneverntjenester på Losen (Losen – intranett) 

Tidligere landsomfattende tilsyn med barneverntjenester (Losen – intranett)