Oppgave 5.3.8.15
Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

Statsforvalteren skal vurdere om vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Statsforvalteren skal på eget initiativ gjennomgå og overprøve vedtak som har vart mer enn 3 måneder.


Bakgrunnsinformasjon

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer Helsedirektoratet rundskriv IS-8/2015

Retningslinjer for fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A  Internserien 9/2019 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)