Oppgave 5.3.8.22
Alle statsforvaltere ASD BFD Helsetilsynet

Statsforvalteren skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet. Median saksbehandlingstid for tilsynssaker om sosiale tjenester skal være 5 måneder eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp.


Bakgrunnsinformasjon

Barnevernloven med forskrifter

Veileder i behandling av tilsynssaker etter barnevernloven Internserien 4/2015 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av tilsynssaker etter sosialtjenesteloven Internserien 2/2015 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)