Oppgave 5.3.9.1
Alle statsforvaltere KD Klagesaksbehandling

Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven/integreringsloven)

Statsforvalteren skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven/integreringsloven med tilhørende forskrifter.


Bakgrunnsinformasjon

Lov 4. juli 2003 nr. 80 Om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven): http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-080.html

Forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen: http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20030718-0973.html

Forskrift 20.april. 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere: http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20050420-0341.html

Forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordningen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister): http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20050420-0342.html

Rundskriv G-01/2016 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven): https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf

Rundskriv Q-27/2015 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere: https://www.regjeringen.no/contentassets/37dab598681d4deb81276f06d14f8e0e/rundskriv-q272015.pdf

Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65990

Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66660

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven): Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) - Lovdata