Oppgave 5.3.9.5
Alle statsforvaltere HOD Helsedirektoratet Helsetilsynet Klagesaksbehandling

Statsforvalteren skal behandle klager på meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Statsforvalteren skal forberede eventuelle klager på overprøvde vedtak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.


Bakgrunnsinformasjon

Retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Internserien 7/2011 revidert 2017 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 Helsedirektoratet rundskriv IS-10/2015