Oppgave 5.4.2.1
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Statsforvalterens opplæringstiltak skal omhandle sosialtjenestelovens formål og de fem obligatoriske sosiale tjenestene som ligger i NAV-kontoret. Statsforvalteren og NAV fylke skal samarbeide om en felles kompetanseplan der opplæringstiltak og kompetanseutvikling som retter seg mot NAV-kontoret inngår, og som inneholder et felles målbilde som tar utgangspunkt i de kompetansebehovene som NAV-kontoret har. Statsforvalteren skal delta aktivt i utformingen og gjennomføringen av kompetanse- og utviklingsløp rettet mot NAV-kontorene, der sosiale tjenester inngår, slik at NAV-kontoret opplever opplæringen som helhetlig og tilpasset veiledernes behov.  Bakgrunnsinformasjon

212 9180278Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

https://lovdata.no/nav/rundskr...