Oppgave 5.4.2.4
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Statsforvalteren skal bidra til at retten til offentlige tannhelsetjenester gjøres kjent, at tjenestemottakere får nødvendig tann- og munnstell fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, samt at den offentlige tannhelsetjenesten bidrar med nødvendig opplæring av helse- og omsorgspersonell.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om tannhelsetjenesten 

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Veileder for helse og omsorgstjenester til innsatte i fengsel 

Rundskriv om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten