Oppgave 5.4.2.5
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Statsforvalteren skal legge til rette for at kommunene ivaretar sitt ansvar for kvalifiseringsprogrammet på en god måte, herunder bidra til at administrativ og politisk ledelse i kommunene har god kunnskap om hva dette ansvaret innebærer. Statsforvalteren skal sammen med NAV fylke legge til rette for at personer i målgruppen for programmet blir vurdert for deltakelse og får tilbud om program hvis de fyller vilkårene loven setter. Statsforvalteren skal iverksette og drifte faglige nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling på området.


Bakgrunnsinformasjon

Lov av 18.
desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:


http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html

Rundskriv av
22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

https://lovdata.no/nav/rundskr...

Lov av 16. juni 2006 om arbeids-
og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060616-020.html&emne=nav*&&

Forskrift av 19. november 2010 om
individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1462.html

Forskrift om
kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad:


http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111221-1471.html