Oppgave 5.4.2.11
Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Statsforvalteren skal bidra til at alle kommuner har en forsvarlig organisering av sin akuttberedskap, herunder bidra til at kritiske samfunnsfunksjoner som krisesenter og barnevern inngår i kommunenes beredskapsplaner knyttet til krisehåndtering.
Bakgrunnsinformasjon

019-03-02. 51115-2/2019. Tolkningsuttalelse fra Bufdir til FM Rogaland – organisering av akuttberedskap.