Oppgave 5.2.3.2
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Statsforvalteren skal bistå og understøtte kommunene med systematisk pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid, jf. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023), i helse- og omsorgstjenesten ved å:

-være en pådriver for at kommuner og helseforetak følger opp kravene i ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

- bidra i arbeidet med å få på plass varige strukturer, sikre lederforankring og bidra til å øke kompetansen

- bruke tilgjengelige data i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) til planlegging og styring, og samarbeide med Helsedirektoratet om å arrangere temadager med fokus på styringsdata fra (IPLOS/KPR) for kommunene annet hvert år

- ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder, herunder blant annet velferdsteknologi


Bakgrunnsinformasjon

KPR-forskriften

Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk – IPLOS-forskriften

Meld. St.10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten 

Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014-2016

IS-1990 Velferdsteknologi Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030

Lov om pasientrettigheter kapittel 4A – Rundskriv IS-10/2008

IS– 10/2015 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial og helsetjenesten – veileder IS 1502 

IS-1436 ”Legetjenester i sykehjem”, en veileder for kommunene 

Veileder IS-1040 – I saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten 

Kosthåndboken- veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten IS 1972 

Nasjonale kvalitetsindikatorer 

Helsebiblioteket.no

Avtaler om samhandling og kvalitet mellom regjeringen og KS

Helsetilsynets tilsynsrapporter på områdene bruk av tvang, saksbehandling, internkontroll og tjenesteyting 

IPLOS hjemmeside

IPLOS Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester

Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Folkehelseloven 

Prop.90 L(2010-2011) Lov om folkehelsearbeid

Spesialisthelsetjenesteloven

 St. meld. nr. 47 Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid Pakkeforløp for psykisk helse og rus

IS-2076 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Retningslinje for barselomsorgen