Åpne data

Statistiske data i Styringsportalen er tilgjengelige gjennom et JSON-API og kan viderebrukes i henhold til vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Styringskrav i styringsdokumentene

Viser antall styringskrav i styringsdokumentene for hvert embete. For alle departementene (for hvert embete) vises antall styringskrav som departementet har hovedansvar respektive delansvar for. De styringskrav som har delt hovedansvar telles som tverrsektorielle styringskrav.

Det er ulike typer av styringskrav: hovedmål, delmål, resultatmål, oppdrag, rapporteringskrav til årsrapport, andre rapporteringskrav og oppgaver.

Detaljer

Hoveddel:

OfficeName Navn på embete
OfficeShortName Kortnavn på embete
ManagementRequirementCounters Liste med det totale antall styringskrav for embete
InterSectoralManagementRequirementCounters Liste med antall tverrsektorielle styringskrav
Departments Liste med departementdata

Departementdata:

DepartmentName Navn på departement
DepartmentShortName Kortnavn på departement
PrimarilyResponsibleCounters Liste med antall styringskrav som departementet er hovedansvarlig for
PartlyResponsibleCounters Liste med antall styringskrav som departementet er delansvarlig for

Styringskrav:

Targets Hovedmål
SubTargets Delmål
ResultTargets Resultatmål
Assignments Oppdrag
ReportableReportRequirements Rapporteringskrav til årsrapport
NonReportableReportRequirements Andre rapporteringskrav
Tasks Oppgaver

Lenke til JSON-API for år 2018, 2019, 2020

Rapporter og rapporteringsstatus

Data for den årlige årsrapporteringen. Antall rapporter og status på rapportene gis for alle embetene.

Detaljer

OfficeName Navn på embete
OfficeShortName Kortnavn på embete
NotStarted Antall rapporter som ikke er startet
WorkInProgress Antall rapporter som er under arbeid
SentForApproval Antall rapporter som er sendt til godkjenning
Approved Antall rapporter som er godkjent
Total Totale antallet rapporter for embete

Lenke til JSON-API for år 2018, 2019

Rapporttyper

Antall rapporter for de ulike rapporttypene i det valgte årets årsrapport.

Detaljer

TargetReportablePages Antall rapporter av typen "Hovedmål"
SubTargetReportablePages Antall rapporter av typen "Delmål"
ResultTargetPages Antall rapporter av typen "Resultatmål"
DepartmentReportablePages Antall rapporter av typen "Rapporteringskrav"
ReportableDataPages Antall rapporter av typen "Rapport i årsrapport"
YearReportSignaturePages Antall rapporter av typen "Signatur"
YearReportAttachmentPages Antall rapporter av typen "Vedlegg"

Lenke til JSON-API for år 2018, 2019

Departement i rapporter

Data for hvor mange rapporter som er tagget med ulike departementene fordelt på rapporttypene "Resultatmål" og "Rapporteringskrav". Ingen andre rapporttyper er tagget med departement.

Detaljer

DepartmentName Navn på departement
DepartmentShortName Kortnavn på departement
ResultTargetPages Antall rapporter av typen "Resultatmål" som er tagget med departementet
DepartmentReportablePages Antall rapporter av typen "Rapporteringskrav" som er tagget med departementet

Lenke til JSON-API for år 2018, 2019

Tema i rapporter

Data for hvor mange rapporter som er tagget med ulike tema fordelt på rapporttypene "Resultatmål" og "Rapporteringskrav". Ingen andre rapporttyper er tagget med tema.

Detaljer

ThemeName Navn på tema
ThemeShortName Kortnavn på tema
ResultTargetPages Antall rapporter av typen "Resultatmål" som er tagget med tema
DepartmentReportablePages Antall rapporter av typen "Rapporteringskrav" som er tagget med tema

Lenke til JSON-API for år 2018, 2019